top of page
Logo vierkant6.png

Bron: FARO architecten, Stedenbouwkundigplan Strandeiland november, 2019

Introductie
Loopafstand

Bron: Posad Maxwan, Arcadis en Deloitte

FUNCTIE VAN HUBS

Gezien de ligging aan de rand van de stad, zijn alle vervoersmiddelen van belang om Strandeiland goed te kunnen bereiken. Om deze bereikbaarheid in de toekomst veilig te stellen, is het wenselijk om het fiets- en het OV-gebruik te stimuleren en alternatieven voor het autogebruik en -bezit aan te bieden. Dit wil de gemeente doen door daarmee rekening te houden in het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte, collectieve mobiliteitsvoorzieningen en deelconcepten.

Er worden collectieve, bewonersgebonden buurthubs gerealiseerd samen met één centrale mobiliteitshub. Dit zijn samengevoegde, gebouwde parkeeroplossingen waar bewoners hun auto neer kunnen zetten en waar deelmobiliteit wordt aangeboden, maar die ook een buurt- of ontmoetingsfunctie kunnen hebben door de aanpalende voorzieningen die worden aangeboden (denk aan een pakketwand, fietsenreparatie).
Met de relatief kleine buurthubs is het nooit meer dan 200 meter naar de dichtstbijzijnde hub. Toch is het makkelijker voor bewoners om de fiets te pakken of te lopen, aangezien deze ook bij de woning te stallen zijn. Enerzijds stimuleert dit plan met hubs de bewoners in een duurzame mobiliteitskeuze en anderzijds vermindert dit het aantal autobewegingen door de buurt waardoor autoluwe wijken kunnen ontstaan.

EXTRA INFORMATIE

INTRODUCTIE

Op Strandeiland verrijst op nieuw land in het IJmeer de komende jaren een compleet nieuwe stadswijk  van Amsterdam. Met leefbaarheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel zet de gemeente Amsterdam in op slimme mobiliteit die bouwt op 20 tot 25 mobiliteitshubs verspreid over Strandeiland. Strandeiland bestaat uit twee eilanden met de Muidenbuurt  op het zuidelijke eiland en de Pampusbuurt op het noordelijke eiland. Er komen 8.000 woningen, verspreid opgeleverd over de periode van 2024 tot 2040 . Vanaf de eerste bewoning wordt Strandeiland bereikbaar met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De IJtram wordt doorgetrokken naar Strandeiland en er komen twee busverbindingen richting Weesp en Bijlmer Arena. Bijzondere doelstellingen voor Strandeiland zijn uitstootvrij en energieleverend.

Bron: FARO architecten, Stedenbouwkundigplan Strandeiland november, 2019

1_27_-_Photo.jpg

MARKTVERKENNING

De plannen voor Strandeiland roepen vragen op over de ontwikkeling, het eigendom en de exploitatie van de buurthubs. Aan wie en onder welke voorwaarden zet de gemeente de buurthubs in de markt, welke schaal hebben de verschillende uitgiftes idealiter zodat het beste resultaat op duurzame mobiliteit en leefbaarheid voor de bewoners wordt gerealiseerd? Hoe komt deelmobiliteit terecht in de hubs, wie regisseert de mobiliteit en wat is de potentiële rol van deelplatforms? En met welke tenderstrategie wordt het ontwikkelen, beheren en exploiteren van deze buurthubs interessant?

Voor meer inzicht in deze thema’s vragen we ontwikkelaars, investeerders, exploitanten, woningcorporaties, aanbieders van deelmobiliteit, logistieke dienstverleners om mee te denken.

Marktverkenning

INFORMEREN  

17 augustus

BRAINSTORMEN 

17-31 augustus

DOORDENKEN - Eerste bijeenkomst

9 september

VERDIEPING - Tweede bijeenkomst  

30 september

VERSLAG - Publicatie rapportage 

Week 1 oktober

PROCES

De marktverkenning begint met het informeren van partijen via deze website. Vanaf 17 augustus kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname, hiermee wordt toegang verkregen tot het gesloten deel van deze website. Tot en met 31 augustus hebben deelnemers hier de mogelijkheid zich te informeren door vragen te stellen aan ons via de (besloten) online ‘vraag en antwoord’ module.

 

Tegelijkertijd vragen we partijen ons te informeren, door op de website een vragenlijst in te vullen. In september volgen twee (fysieke) bijeenkomsten* om in gesprek te gaan en een verdiepingsslag te maken. De informatie die uit de verkenning is gehaald wordt gerapporteerd en in oktober openbaar gemaakt.

DISCLAIMER

Aan deze marktverkenning kunnen geen rechten worden ontleend. De opzet en uitvoering van de verkenning streeft een gelijk speelveld na, waarin gelijke informatie, gelijke communicatie en gelijke kansen centraal staan. Door nieuwe informatie of inzichten kan de informatie op deze website en met name in de vraag en antwoord module veranderen. Wezenlijke veranderingen zullen actief gecommuniceerd worden.

*De marktverkenning wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van het RIVM. Het is ons streven om twee fysieke bijeenkomsten te organiseren. Indien het aantal deelnemers of een verandering van de situatie omtrent Covid-19 ervoor zorgt dat hierbij de maatregelen niet in acht genomen kunnen worden, zal een digitaal alternatief worden geboden. De exacte locatie en het exacte tijdstip worden daarom pas in een later stadium gecommuniceerd aan geïnteresseerden.

Scenario's

SCENARIO'S

Onderstaande tenderstrategieën verbeelden verschillende keuzes in de uitgifte van grond en ontwikkeling van de community hubs. Daarmee gaat het over ontwikkelaars en investeerders, maar ook over exploitanten van de hubs, aanbieders van deelmobiliteit en een eerlijk en rendabel systeem voor bewonersparkeren. Autoparkeren op Strandeiland wordt ontwikkeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Auto, met onderstaande normen voor verschillende soorten woningen. Fiets- en scooterparkeren moet opgelost worden op eigen terrein.

  • Sociale huurwoningen: 0 tot maximaal 1 parkeerplaats per woning

  • Middeldure huurwoningen: 0 tot maximaal 1 parkeerplaats per woning

  • Vrijesectorwoningen: 0,6 tot maximaal 1 parkeerplaats per woning

  • Bedrijven: 0 tot maximaal 1 parkeerplaats per 125m² bvo

  • Voorzieningen: maatwerk

Tijdslijn vast.png
HUB1

HUB A

Integraal met al het wonen dat gebruik maakt van de hub

HUB C

Los van de woningen

per hub

HUB3
HUB2

HUB B

Integraal met deel bouwveld

HUB D

Los van de woningen meerdere hubs vooruit

HUB4

DEZE MARKTVERKENNING WORDT UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN:

Logo Gemeente Amsterdam

Neem voor meer informatie contact op met Tim Burmanje: Tim@stadkwadraat.nl

mailen/stuur door

HUB1
bottom of page