top of page
Logo vierkant5.png

Onze corebusiness

De producten die wij als onze corebusiness bestempelen en de basis van ons advies vormen, vallen onder de titel plan- en gebiedseconomie en vastgoed.

 

Onze rol omvat in de planeconomie en vastgoed:

 • Zorgdragen voor advies voor grond-  en vastgoedontwikkeling

 • Opstellen, toetsen en uitwerken van de financiële haalbaarheid (grond-, vastgoed-, gebiedsexploitatie)

 • Bepalen van ruimtelijke en programmatische kader waarbinnen gebiedsontwikkeling financieel haalbaar kan worden gerealiseerd

 • Financieel specialist voor nieuwe business cases

 • Zorgdragen voor de ontwikkelstrategie, incl. Ruimtelijk Ordeningskader

Naast onze corebusiness:
- een visie en mening over belangrijkste vraagstukken in ons vakgebied

- onderzoeken wij zelf de opties en wegen ( met partners uit ons netwerk)

- voegen wij waarde toe en hebben daarmee mee inhoud voor strategische vraagstukken.

 

De vier items zijn:

 1. Verstedelijking; Citymaker en verdichtingsopgaven

 2. Nieuwe businesscase voor duurzaamheid en mobiliteit.

 3. Kostenverhaal en financiële spelregels ( nota bovenwijkse voorzieningen)

 4. Meervoudige waardecreatie en inclusiviteit

 

Onze rol hierin is:

 • Adviseur in innovaties zoals mobiliteit, energie, gebiedsmanagement 

 • Sparringspartner voor verdichtingsopgaven en inclusiviteit

 • Begeleiden en inrichten van experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet 7.v. en implicaties voor grondbeleid.  

Verstedelijke Verdichting
Verstedelijke verdichting

Blok 1. Verstedelijke verdichting

Groei van werkgelegenheid en voldoende kwalitatief aanbod van woningen vormen steeds belangrijkere vestigingsfactoren die vragen om meer onderscheidende stedelijke woon- en werkgebieden, waarin wonen en werken in hoge dichtheden worden gemengd. Een nieuwe vorm van stedelijkheid die we in Nederland nog niet kennen.

Binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen tot interessante businesscases leiden. De situatie van meerdere betrokken partijen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, maakt dat er vraag is naar andere financiële modellen. De diversiteit aan functies bij binnenstedelijke gebieden is financieel erg belangrijk.

Nieuwe businesscases

Blok 2. Nieuwe businesscases - Gebiedsexploitatie 

Stadkwadraat werkt aan nieuwe business cases zoals duurzame mobiliteit op verdichtingslocaties.

Hierbij is vaak sprake van een geleidelijke herontwikkeling waar bestaand en nieuw naast elkaar fungeren.

Een steeds belangrijker aspect is deze exploitaties met elkaar te verweven.

Stadkwadraat werkt hiertoe exploitaties op gebiedsniveau uit waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levensduur, total costs of ownership.

Belangrijk vertrekpunt hierbij is de collectieve insteek, door aspecten op gebiedsniveau te bekijken vallen voordelen te behalen ten opzichte van een meer individualistische insteek.

Nieuwe businesscases - gebiedsexploitatie
Financiele spelregels
Financiele spelregels - kostenverhaal

Blok 3. Financiele spelregels - Kostenverhaal 

Publiekrechtelijk kostenverhaal 

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten ontstaat voor gemeenten in veel gevallen de wettelijke verplichting tot het plegen van kostenverhaal. Deze verplichting ontstaat wanneer er sprake is van (aanvullende) bouwplanmogelijkheden op basis van een ruimtelijk besluit. Kostenverhaal is mogelijke via twee sporen; het privaatrechtelijke spoor en/of het publiekrechtelijk spoor. Bij het privaatrechtelijk spoor sluit de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer/eigenaar waarin onder andere afspraken worden gemaakt ten aanzien van het kostenverhaal. Indien het kostenverhaal niet allerzins is verzekert door gemeentelijke gronduitgifte of op basis van een gesloten anterieure overeenkomst ontstaat, op basis van de vigerende wetgeving (Wro), voor gemeenten de verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan. Middels het exploitatieplan vindt publiekrechtelijke borging plaats van het kostenverhaal.

 

Op 1 januari 2022 reedt de Omgevingswet in werking en gelden nieuwe en aanvullende spelregels ten aanzien van het kostenverhaal. De verplichting tot het plegen van kostenverhaal blijft evenals de mogelijkheid tot het privaatrechtelijk regelen van het kostenverhaal (anterieure overeenkomst). Vooruitlopend op de Omgevingswet is het voor gemeenten mogelijk te experimenteren met de toekomstige wettelijke spelregels. Dit op basis van de Crisis- en herstelwet waarin wordt geanticipeerd op de Omgevingswet.

 

Stadkwadraat heeft ruime ervaring op het gebied van (publiekrechtelijk) kostenverhaal. Neem voor meer informatie contact op met XXX

 

Referentieprojecten:

 • Exploitatieplan Selissen, gemeente Boxtel

 • 2e herziening exploitatieplan Laarveld, gemeente Weert

 • 2e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord, gemeente Weert

 • Advisering kostenverhaal Retailpark Belvédère (art 7C Chw), gemeente Maastricht

 • Advisering kostenverhaal De Binnentuin (art 7C Chw), gemeente Rucphen

 • Advisering kostenverhaal omgevingsplan De Hoef West, Amersfoort

Meervoudige waardecreatie
Meervoudige waardecreatie - inclusiviteit
bottom of page